Algemene voorwaarden

I.   Algemeen

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.
 2. De gedragstherapeut zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
 3. De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.
 4. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
 5. Iedere vorm van klacht, hetzij op de gedragstherapie, hetzij op de factuur dient de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen na respectievelijk afloop van de therapie of ontvangst van de factuur.
 6. Op alle geschillen met de gedragstherapeut is de Belgische wetgeving van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

 

II.   Adviezen, therapieën en training

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van zijn hond advies vragen aan de gedragstherapeut.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. Zoals hoger reeds vermeld heeft de gedragstherapeut enkel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
 5. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
 6. De trainingen, zowel in de hondengedragspraktijk van de gedragstherapeut als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
 7.  De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.
 8. Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 9. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
 10. Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
 11. Honden dewelke een gedragstherapeutische behandeling of training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekte middels gangbare periodieke inentingen via een dierenarts.
 12. Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
 13. Betaling geschieden hetzij contant, hetzij op de vervaldag van de factuur.
 14. Bij niet tijdige betaling van de factuur zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
 15. Eventuele klachten op de factuur dienen de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.

 

III.   Lezingen en workshops

 1. De overeenkomst komt slechts tot stand na uitdrukkelijke bevestiging van de gedragstherapeut middels email.
 2. Na ontvangst van de bevestigingsemail dient het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van de gedragstherapeut te zijn bijgeschreven en dit uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de lezing/workshop.
 3. Indien na betalingsherinnering geen enkele betaling volgt, zal de lezing/workshop geen doorgang vinden en is de gedragstherapeut gerechtigd een annulatiekost aan te rekenen gelijk aan 30% van het verschuldigde bedrag voor de workshop/lezing.
 4. Bij annulatie van de lezing/workshop zal er een annulatiekost van 30% in rekening worden gebracht. Bij annulatie van de lezing/workshop zeven dagen voor aanvang van de lezing/workshop zal het volledige bedrag verschuldigd blijven.
 5. Indien de lezing/workshop geen doorgang kan vinden wegens overmacht in hoofde van de gedragstherapeut (ziekte, technische redenen,..) zal er in overleg hetzij een nieuwe datum worden vastgelegd, hetzij zal de cliënt gerechtigd zijn de overeenkomst kosteloos te ontbinden.